โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเริ่มแผนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘