รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลฯ

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสาบปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล