ประเภท success ทั้งหมด

มีทั้งหมด จำนวน 30 บทความ
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

[]

last up date 2021-10-27

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ..

254

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

[]

last up date 2021-10-27

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ..

210

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

[]

last up date 2021-10-26

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ..

284

วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๔

[]

last up date 2021-10-18

วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๔ ..

306

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุบล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

[]

last up date 2021-10-17

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุบล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ..

182

โครงการเคาะประตูดูแลสุขภาพประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔ (ชุมชนหนองหอย หมู่ที่ ๑๐)

[]

last up date 2021-10-11

โครงการเคาะประตูดูแลสุขภาพประชาชน ประจำปี ๒๕๖๔ (ชุมชนหนองหอย หมู่ที่ ๑๐) ..

130

โครงการทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๔

[]

last up date 2021-10-11

โครงการทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๔ ..

114

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

[]

last up date 2021-08-23

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ..

302

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑๑ หนองปลาปาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

[]

last up date 2021-08-17

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่ ๑๑ หนองปลาปาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ..

388

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

[]

last up date 2021-08-18

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ..

320

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในเขตเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมู่ที่ ๑๕ ชุมชนนาคำ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

[]

last up date 2021-08-05

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในเขตเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หมู่ที่ ๑๕ ชุมชนนาคำ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ..

196

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในเขตเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ชุมชนท่าบ่อเหนือ หมู่ที่ ๒

[]

last up date 2021-08-03

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในเขตเทศบาลตำบลอุบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ชุมชนท่าบ่อเหนือ หมู่ที่ ๒ ..

258

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

[]

last up date 2021-07-22

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ..

362

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุบล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

[]

last up date 2021-07-20

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุบล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ..

232

การประชุมเพื่อหารือและชี้แจงแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

[]

last up date 2021-07-15

การประชุมเพื่อหารือและชี้แจงแนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันพุธที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ..

212

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

[]

last up date 2021-06-29

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่สอง ประจำปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ..

254

การประชุมซักซ้อมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

[]

last up date 2021-06-16

การประชุมซักซ้อมการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ..

266

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

[]

last up date 2021-06-15

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ..

242

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลอุบล ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

[]

last up date 2021-06-22

โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลอุบล ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ..

208

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล ครั้งแรก วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

[]

last up date 2021-06-10

การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล ครั้งแรก วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ..

268

การประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

[]

last up date 2021-05-28

การประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ..

278

โครงการอบรมให้ความรู้และควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

[]

last up date 2021-04-22

โครงการอบรมให้ความรู้และควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ..

336

คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุบลและนายกเทศมนตรีตำบลอุบล พร้อมด้วยวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทั้ง ๙ หน่วย ณ ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอุบล วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔

[]

last up date 2021-05-17

คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุบลและนายกเทศมนตรีตำบลอุบล พร้อมด้วยวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ทั้ง ๙ หน่วย ณ ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอุบล วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ..

620

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

[]

last up date 2021-04-21

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ..

570

การแจกจ่ายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุบลและนายกเทศมนตรีตำบลอุบล วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.

[]

last up date 2021-05-17

การแจกจ่ายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุบลและนายกเทศมนตรีตำบลอุบล วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ..

414

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

[]

last up date 2021-04-20

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ..

464

การมารับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลทุกแห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

[]

last up date 2021-04-23

การมารับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เทศบาลทุกแห่ง ในจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ..

266

มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์กรณีเหตุไฟไหม้บ้าน นางบุญร่วม รอบรู้ ม.๑๘

[]

last up date 2021-04-23

มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์กรณีเหตุไฟไหม้บ้าน นางบุญร่วม รอบรู้ ม.๑๘ ..

254