กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดชุมชน หมู่ 2 บ้านท่าบ่อเหนือ

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 นายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ อสม. กช. และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมทำความสะอาดในชุมชนหมู่ 2 บ้านท่าบ่อเหนือ