โครงการห่วงใยสายตาประชาชน เทศบาลตำบลอุบล

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล,คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล จัดทำโครงการห่วงใยสายตาประชาชน ขึ้น ในวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2559 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล