โครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

นายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบล ได้จัดกิจกรรม โครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ณ เทศบาลตำบลอุบล ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560