รับมอบใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลงานของ : สถานธนานุบาล

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๐ น. สถานธนานุบาล เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ให้การต้อนรับและรับมอบใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตและคณะ ให้การตรวจเยี่ยมและทำการมอบใบอนุญาตฯ ดังกล่าว โดยการรับจำนำตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ ที่ ๒๒๒/๑ หมู่ ๑๘ ถนนสุขาพัฒนา ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี