การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุบล ประจำปี ๒๕๖๔

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เทศบาลตำบลอุบล เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุบล ประเภทที่ ๔ (การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ) ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมด้วยคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม