กิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ 22 กรกฎาคม 2557

ผลงานของ :

กิจกรรมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ณ.บริเวณทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี วันที่ 22 กรกฎาคม 2557