โครงการอบรม อสม. ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบล เป็นประธานโครงการอบรม อสม. ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2558