ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนการงานต่างๆ ของเทศบาลตำบลอุบล ร่วมพิธีวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เวลา 08.00 น.