การฝึกอบรมการระงับเพลิงใหม้ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย

ผลงานของ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุบล ได้ดำเนินการฝึกอบรมการระงับเพลิงใหม้ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยภายในสำนักงานเบื้องต้นต่อไป