กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดออกปฏิบัติตัดหญ้า ณซอยพุทธรักษา เสรี1-3

19 เม.ย. 2024 13:02:14 กิจกรรม ทต.อุบล 29

วันที่  19 เมษายน  2567
       ภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดย นายชวโรจน์ ทัดเทียม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายประสาท ศรีพรหม หัวหน้างานรักษาความสะอาด นำเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดออกปฏิบัติตัดหญ้า กวาดถนน ณซอยพุทธรักษา เสรี1-3 ชุมชนดอนกลาง หมู่18 Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP