กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติตัดหญ้า กวาดถนน ณ ถนนเลี่ยงเมือง ท่าบ่อใต้หมู่ 1 ถนนชยางกูร หมู่ 18

5 เม.ย. 2024 10:49:43 กิจกรรม ทต.อุบล 26

วันที่  5  เมษายน  2567
       ภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  โดย นายชวโรจน์ ทัดเทียม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายประสาท ศรีพรหม หัวหน้างานรักษาความสะอาด นำเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดออกปฏิบัติตัดหญ้า กวาดถนน ณ ถนนเลี่ยงเมือง ท่าบ่อใต้หมู่ 1 ถนนชยางกูร หมู่ 18Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP