ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  เพิ่มเติมครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมานี้