ติดต่อ เทศบาลตำบลอุบล

เทศบาลตำบลอุบล
ถนนสุขาพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34000
045-900535
E-Mail:thetsabantambonubon@gmail.com
นางพิมล พาชื่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบล โทร.
นายสมร รุ่งเรือง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบล โทร.
นางสุดาวดี เจริญอักษร รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบล โทร.
นางประสพพร อ่อนสาร เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบล โทร.
นายสมชัย ดวงใส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบล โทร.

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP